Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Net Mobilitás Zrt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.joautok.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó Adatkezelésekre terjed ki.  

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik Fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

 

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.

Adatkezelők: azok a 3. pontban meghatározott személyek, akik az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározzák.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármelyik Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.

Ügyfél: aki a hirdetési/marketing kampányok szervezését, megvalósítását, a hirdetési anyag elkészítését, közzétételét vagy közvetlen üzletszerzésre irányuló elektronikus üzenetek kiküldését megrendeli, és ezen megrendeléséhez kapcsolódóan a 8. és 9. pontban rögzített adatát megadja.

Külső szolgáltató: az Adatkezelők vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelőkkel, sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelők Külső szolgáltatónak tekintik a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

EDM: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelők a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével hirdetéseket, reklámokat küldenek. Az EDM üzenetben egyaránt megjelenhetnek az Adatkezelők, illetve harmadik fél hirdetők hirdetései.

Hírlevél: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelők a Felhasználók részére elsődlegesen tartalmi jellegű tájékoztatásokat küldenek. A Hírlevelekben csak az Adatkezelők tartalmai és esetlegesen hirdetései jelenhetnek meg.

Tájékoztató: az Adatkezelők jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

 

3. Az Adatkezelő személye és adatkezelési tevékenysége

3.1. Adatkezelő1:

Név: Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Telefon: +36 20 284 5564

E-mail: adatkezeles@joautok.hu

Adatvédelmi felelős: Halász Bertalan

Adatvédelmi felelős beosztása: Vezérigazgató

3.2. Adatkezelő2:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépését követően regisztrált Felhasználók, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépését megelőzően regisztrált és a közös adatkezeléshez hozzájárult Felhasználók vonatkozásában.

Név: DMP Central Europe Zrt.

Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em.

E-mail: ugyfelszolgalat@dmp.digital

Adatvédelmi felelős: Béres Erika

Adatvédelmi felelős beosztása: vezérigazgató

3.3.Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok. 

3.4. Az Adatkezelő1 üzemelteti a Weboldalt, amely használt és új gépjárművek adásvételét segíti elő. A Weboldal elsősorban hirdetési portál, a regisztrált Felhasználók tölthetik fel hirdetéseiket az általuk értékesíteni kívánt gépjárműről.

A Weboldalon hirdethetnek magánszemélyek, más jogalanyok, és gépjárművek kereskedésével üzletszerűen foglalkozó vállalkozások (továbbiakban: „Kereskedő”) is. A Weboldal szolgáltatásait más feltételek mellett vehetik igénybe a Kereskedők, illetve azon magánszemélyek és egyéb jogalanyok, akik nem üzletszerűen foglalkoznak gépjárművek adásvételével.

3.5. Adatkezelő2 reklámértékesítési, szervezési feladatok ellátására is jogosult gazdasági társaság. Az Adatkezelő1 által üzemeltetett Weboldal Felhasználói regisztrációkor vagy attól függetlenül is, a Weboldal felületén vagy az Adatkezelő1 által biztosított egyéb elektronikus csatornán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Grtv. 6.§ (1) bekezdés szerint részükre Adatkezelő2 EDM-et küldjön, az EDM felületein lehetővé téve és célozva az Adatkezelők, valamint harmadik személyek, mint hirdetők hirdetéseinek ellenérték fejében történő megjelenítését. Az Adatkezelő2 adatkezelési tájékoztatója elérhető: •

3.6. A jelen 3. fejezetben és a 9.2. pontban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös Adatkezelésnek minősülnek, mivel az Adatkezelő1 Weboldalán regisztráló azon Felhasználó által a regisztrációkor és a Weboldal használata során megadott személyes adatokat, aki hozzájárult ahhoz, hogy részére EDM kerüljön kiküldésre, az Adatkezelő1 az Adatkezelő2 részére továbbítja, aki azt az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli.

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra. 

3.7. A Felhasználó a 3.6. pontban említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

3.8. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat.

 

4. Az Adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelők a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve járnak el az Adatkezelés során. Az Adatkezelők csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számukra, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelők a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőknek nem áll módjukban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelők 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjtenek.

4.5. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.  

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelők jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

4.6. Az Adatkezelők rendszerei a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ettől eltérően, amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére Adatkezelő2 marketing célú ajánlatot (EDM, testreszabott bannerek, displayek) küldjön, illetve publikáljon, úgy elfogadja, hogy ezen szolgáltatás keretében és kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében a Felhasználó aktivitásáról gyűjtött adatok a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb Személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek. Az Adatkezelő2 által folytatott profilalkotás leírása elérhető Adatkezelő2 adatkezelési tájékoztatójában.

4.7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.8. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő1 nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő1 ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő1 tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő1 nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.9. Az Adatkezelők a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”).
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

5. Az Adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelők tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználó önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelőkkel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelők szolgáltatását. Az Adatkezelők a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezelnek adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazást ad.

5.2. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

5.4. A jelen Tájékoztató elfogadásával és a Személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy  a Weboldal használata során esetlegesen felmerülő hibák kijavítása érdekében az Adatkezelők jogosultak belépni a Felhasználó profiljába, amelynek során az Adatkezelők a Felhasználót megillető valamennyi jogosultsággal rendelkeznek.  Az Adatkezelők a hiba felmérése és elhárítása során a Személyes adatokat kizárólag a célhoz feltétlenül szükséges mértékben használják fel.

5.5. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.7. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, Adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.9. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelők a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezelik.

5.8. Az Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelők lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelők elvégezték és a jövőben is elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

6. Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelők személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelnek. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel az Adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelők törekszenek arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az Adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása.

Az Adatkezelő1 által folytatott Adatkezelés célja: 

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • A Felhasználó hirdetéseinek közzététele, a hirdetések szerkesztése;
 • A Felhasználói hirdetések rendszerezése, a hirdetések közötti keresés biztosítása;
 • A Felhasználói hirdetések kiemelése;
 • A Felhasználói hirdetések és a Hirdetők ellenőrzése;
 • A gépjárművet kínáló és a gépjárművet kereső személyek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás;
 • Nyereményjátékok, promóciók szervezése, bonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • Banner és display hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;
 • A banner és display hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása;
 • A banner és display hirdetési díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • Az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;
 • Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás biztosítása;
 • Hírlevek szerkesztése, kiküldése a Felhasználók részére;
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések kihelyezése érdekében az Adatkezelő birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú bannerek, displayek kihelyezése;
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

Az Adatkezelő2 által folytatott Adatkezelés célja: 

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • Piackutatás: a Felhasználók igényeinek és vásárlási szokásainak felmérése;
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések megküldése érdekében az Adatkezelők birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • A Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek kielégítése érdekében hirdetői kedvezmények, -ajánlatok, lehetséges hirdetők felkutatása;
 • Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: EDM levelek szerkesztése (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése, hirdetés) kiküldése, illetve kihelyezése;
 • A saját hirdetésszervezési tevékenységéhez köthető hirdetői díjak beszedése, számlázás;
 • Nyereményjátékok, promóciók szervezése, bonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása; 
 • Az Adatkezelő2-t terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelő2-t megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő2 csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

 

7. A kezelt Személyes adatok forrása

Az Adatkezelők alaptevékenységük vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjtenek (a 14. pont szerinti IP cím, cookie kivételével).

A Személyes adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát. 

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelők kizárólag a promóció során megadott adatokat kezelik.

A Felhasználó Hírlevél küldéshez történt hozzájárulása esetén a kezelt Személyes adatok köre és forrása azonos a fenti bekezdésekben rögzítettekkel.

Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok küldéséhez (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése), úgy az Adatkezelő2 – a fentieken túlmenően -- az alábbi Személyes adatokat kezeli az alábbi forrásokból:

 • a hozzájárulás megadásakor, illetve a Weboldal használata során: Felhasználó által rögzített személyes adatok,
 • ügyfélprofilozáshoz kapcsolódóan: Felhasználói regisztráció és böngészés során azonosított IP cím, cookie,
 • webes adatforrásból böngészési adatok.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon történt regisztráció elvégzésével egyben hozzájárul a regisztráció során megadott Személyes adatainak Adatkezelő2 részére történő továbbításához, valamint ahhoz, hogy Személyes adatainak kezelésére – feltéve, ha a Felhasználó a regisztráció során ahhoz kifejezetten hozzájárult – mindkét Adatkezelő jogosult. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Tájékoztató hatálya alatt kizárólag közös adatkezelésre van lehetőség, a Felhasználó nem jogosult kizárólag az egyik Adatkezelő általi adatkezeléshez hozzájárulni.

 

8. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelők az alaptevékenységük és Hírlevél kiküldési szolgáltatásuk vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezelik. A kezelt adatok az alábbiak: 

Az Adatkezelő1 által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az Adatkezelés célja alapján a Felhasználók vonatkozásában:

 • Regisztrációhoz szükséges adatok. A regisztráció során a Felhasználó megadja e-mail címét, amely a felhasználónév lesz, a Felhasználó szabadon választ jelszót. Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Adatkezelés elsődleges célja a regisztráció, a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Hirdetésben közzétett adatok. Amennyiben a Felhasználó hirdetést tesz közzé, szabadon dönt arról, hogy mely adatokat ad meg. Bizonyos adatok (így pl. a jármű típusa, évjárata) megadása nélkül hirdetés nem tehető közzé. Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Adatkezelés elsődleges célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Feltöltött fényképek. A Felhasználó a hirdetéshez fényképeket tölt fel. Az Adatkezelő1 minden Felhasználónak javasolja, hogy a feltöltött képek személyes adatokat (pl. személyes tárgyak) ne tartalmazzanak. Amennyiben a Felhasználó személyes adatnak minősülő képet tesz közzé, az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A fényképek esetében az Adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Feltöltött iratok. A Felhasználónak lehetősége van bizonyos okiratokról (pl. forgalmi engedély, szervízkönyv, számlák) képeket feltölteni. Az Adatkezelő1 javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 10. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a Személyes adatok. Amennyiben a Felhasználó Személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A fényképek esetében az Adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Számlázási adatok. Amennyiben a Felhasználó díjfizetéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az Adatkezelő1 kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az Adatkezelés jogalapja részben a Felhasználó hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az Adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.
 • Hitelesítés során megadott adatok, iratok. A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbi 11. pontban írtak szerint. Az iratok kezelése a 11. pontban írtak szerint történik. Az Adatkezelés célja a hirdető személyének és a hirdetett autó ellenőrzése.

Amennyiben a Felhasználó regisztrál, és megadja adatait, lehetővé válik számára az, hogy hirdetést tegyen közzé. A fent írtak szerint a Felhasználó maga határozza meg, hogy a hirdetésben milyen adatokat, képeket tesz közzé. A hirdetés iránt érdeklődők a Felhasználóval a megadott adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha mindkét fél regisztrált felhasználó, vagy valamely fél megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. telefonszám, e-mail cím). A Felhasználó bármikor módosíthatja a megadott adatokat, törölheti az adatokat, és dönthet a teljes regisztrációja törléséről.

Ha a Felhasználó hozzájárulását adta marketing célú megkereséshez, úgy a fenti adatokon túlmenően az alábbi adatok kezelése történik:

 • Felhasználó által rögzített adatok: nem, születés ideje, lakhely, jövedelmének nagyságára, munkakörére vonatkozó adatok, esetlegesen telefonszám, Messenger azonosító, érdeklődési preferenciák;
 • a Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében az Adatkezelő2 a következő további Személyes adatokat is kezeli: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján);
 • IP cím, cookie – a böngészési adatok és a Felhasználó természetes személyi adatainak összekapcsolása, a Felhasználó beazonosítása érdekében.

A Személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelők a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére.

Az Adatkezelők az Ügyfél vonatkozásában az alábbi Személyes adatokat kezeli:

 • hirdetés közzétételére vonatkozólag ajánlat kérése esetén: ajánlat kérő neve, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím, mely adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli,
 • Ügyféllel kötött szerződések teljesítése érdekében az Ügyfél által megadott kapcsolattartó személyek neve, e-mail címek és telefonszámok.

A fentieken túl az Adatkezelők kezelik a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 14. pontban leírtak szerint.

 

9. Az Adatkezelési folyamat leírása

A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelők erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem adnak, tartalmi elvárásokat nem támasztanak. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelők által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelők által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

 

10. Okiratok közzététele

A Weboldalon lehetőség van arra, hogy a Felhasználó közzé tegyen bizonyos okiratokat az értékesítés előmozdítása érdekében. Ezen okiratok elsősorban azok, amelyek által megismerhetővé válik a gépjármű története, használatának előzményei. Az okiratok közzététele nem kötelező, az nem feltétele a hirdetések megjelenítésének.

Az Adatkezelők az egyes okiratok közzétételéért a Felhasználónak kedvezményt, egyéb előnyt (pl. hirdetés előbbre sorolása) nyújthatnak.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az okiratot úgy tegye közzé, hogy arról a személyes adatokat törölje. Az Adatkezelő a Weboldalon elérhetővé teszi azt az alkalmazást, amely segítségével a Felhasználó a személyes adatokat az okiratról a közzétételt megelőzően törölheti. Amennyiben a Felhasználó az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához.

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelők az okiratok Személyes adatokkal történő közzétételét nem írják elő, és lehetőséget biztosítanak az adatok törlésére, az esetleges közzétételért az Adatkezelőket semmilyen felelősség nem terheli.

 

11. Hitelesítés

A hitelesítési folyamat célja az, hogy az Adatkezelő1 meggyőződhessen mind a hirdetett jármű, mind a hirdető Felhasználó személyének valódiságáról. Mivel sok vásárló előnyben részesíti a magánszemélytől történő vásárlást, számos kereskedő úgy kínálja az autókat eladásra, hogy a hirdetést magánszemélyként teszi közzé. A hitelesítés útján biztosítható, hogy csak valós magánszemélyek hirdethessenek magánszemélyként. A hitelesítés során a Felhasználó feltölti a hirdetett jármű forgalmi engedélyének mindkét oldalát (akár fotó formájában), és a lakcímkártya nevet és lakcímet tartalmazó oldalának fotóját (a személyazonosító jelet tartalmazó oldalról képet nem kell feltölteni!). A Szolgáltató ezt követően ellenőrzi, hogy a forgalmi engedélyben megjelölt tulajdonos (üzembentartó) valóban magánszemély. Az ellenőrzést követően az Adatkezelő1 a fotókat, adatokat törli. Az Adatkezelés célja a Felhasználók és a Felhasználói hirdetések hitelesítése. Az Adatkezelés önkéntes, a Felhasználó jogosult arra, hogy a szolgáltatásokat hitelesítés nélkül is igénybe vegye.

 

12. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők a megadott elérhetőségeken felveszik a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével hirdetést küldenek. A hirdetés küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (EDM). A hirdetés feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

13. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelők időnként szerveznek nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

 • Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
 • Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

Az Adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

A nyereményjátékot követően az Adatkezelők a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelik.

 

14. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelők rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát és a Felhasználó lokációját. Az így rögzített adatok – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói hozzájárulások esetét kivéve - egyéb, a regisztráció során megadott személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. 

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőket, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy 

megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelők külső webes szolgáltatások segítségével jelenítenek meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelők felügyelnek, így nincs befolyásuk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. 

Az Adatkezelők a cookie-kat felhasználják arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján hirdetéseket jelenítsenek meg. Az Adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. 

A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

15. Adattovábbítás

Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 

Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésükre álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelők az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

 

16. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak. 

Az Adatkezelők az igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelölik. 

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: 

 • Magex Solutions Kft., 1133 Budapest, Váci u. 76. (tárhely szolgáltatás)
 • Dream Interactive Kft., 1027 Budapest, Medve utca 24.,  (SeeMe, tömeges SMS küldés weboldalról és gatewayen)
 • Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Adwords online hirdetés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
 • Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
 • Adverticum Zrt., 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35. (hirdetés-kiszolgálás)
 • Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (Feedback form, onsite kérdőív pollok)
 • Mailchimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company (tömeges levélkiküldés)
 • Webb & Flow Ltd., Budapest, Népfürdő u. 22, 1138 (ForwardHub automatikus levélküldés, Bestofusers kérdőív kiküldés, PositionMiner kulcsszó-optimalizálás)
 • InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft., 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 76. D. ép. 3. em. 14. (számlázás)
 • Atlassian Pty Ltd and its U.S. subsidiaries (Atlassian, Inc.; Atlassian Network Service, Inc., Dogwood Labs, Inc.; Trello, Inc.), 1098 Harrison Street San Francisco, CA 94103  (Jira, Bitbucket, Confluence, Hipchat)
 • Totalcar.hu Kft. , 1033 Budapest, Flórián tér 1. (stratégiai partner)
 • CLB Független Biztosítási Alkusz Kft, 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 21. (stratégiai partner)
 • CEMP SH Kft., 1033 Budapets, Flórián tér 1. (hirdetési szolgáltatások)
 • Ergománia Informatikai Tanácsadó Kft, 1114 Budapest, Kemenes u 12-14. (UX, UI tervezés, frontend fejlesztés)
 • Smiling Software Kft., 1028, Budapest, Kevélyhegyi u 4. (forestcrm, CRM szolgáltatás)
 • CRITEO SA - 32 rue blanche, 75009 Paris, France  (RTB remarketing szolgáltatások)
 • Tawk.to (SMS SIA) #6 - 8 Tirgoņu iela Rīga, Latvia, LV-1050 (onsite chat alkalmazás)
 • KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7. (szamlazz.hu)
 • DMP Central Europe Zrt. (3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em.) (A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépését megelőzően regisztrált és a közös adatkezeléshez hozzájárulást nem adott Felhasználók esetében: hirdetésszervezési feladatok ellátása: ajánlatok készítése a Hirdetők, mint Ügyfelek, illetve Megbízottjaik részére, e-dm kampányhoz kapcsolódó szerződések megkötése, pénzügyi elszámolása, E-dm levelek szerkesztése, a marketing célú hozzájárulással rendelkező felhasználók részére E-dm levél kiküldése)
 • Barakc Jam Kft.  RTB House; 1133 Budapest, Pannónia utca 85.
 • Delocal Technology Zrt., 2120 Dunakeszi, Csermely u. 9. 2.em. 6, (Fejlesztési, üzemeltetési szolgáltatás)
 • Benefit Consulting Kft, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67, (Könyvelés)
 • Generaltax Kft, 6456 Madaras, Báthori u. 35. (Könyvvizsgálat)
 • Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft., 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41. (Telemarketing szolgáltatás)
 • Global Assist Kft., 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 21. (kiegészítő üzleti szolgáltatások)
 • Autoweb Kft., 1121 Budapest, Mártonhegyi út 20 E (tárhely szolgáltatás)

 

17. Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelők Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részükre továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

Külső szolgáltatók:

 • Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Adwords online hirdetés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
 • Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
 • Facebook Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland (marketing, közösségi kommunikáció, remarketing hirdetések, Instagram, Facebook)
 • IOVOX LTD, 99C Talbot Road, Notting Hill, London W11 2AT UK (átírányított hívás kezelés)

 

18. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése

Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 

Az Adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelők több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen: 

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az Adatkezelők az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemeltetik, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

19. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a Személyes adatot törlik, ha 

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelők a törlést haladéktalanul végrehajtják. 

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelők az adatokat törlik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatást adnak. 

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelők által küldött Hírlevelek, az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelők a hírlevél adatbázisukban a Felhasználó Személyes adatait törlik.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelők folyamatos szolgáltatást nyújtanak, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelők mindaddig kezelik az adatokat, amíg az Adatkezelők és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelők a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthatnak. 

Minden egyéb adatot az Adatkezelők törölnek, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az Adatkezelés célja megszűnt. 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte 

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. 

Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolják a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az Adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A jogszabály által elrendelt Adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. 

A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a Személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

 

20. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

20.1. Az Adatkezelők a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az Adatkezelésről tájékoztatást kérjen. 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak a Felhasználó általuk kezelt, illetve az általuk vagy rendelkezésük szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

20.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő Személyes adatát az Adatkezelők helyesbítsék. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelők szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatják az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívják arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. 

20.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt Adatkezelések kivételével kérheti a Személyes adatai törlését. Az Adatkezelők a Felhasználót a törlésről tájékoztatják. 

20.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen. 

20.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelők bármelyikének székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelő1-nek az adatkezeles@joautok.hu címre vagy az Adatkezelő2-nek az ugyfelszolgalat@dmp.digital címre küldött e-mailben. 

20.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

20.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

20.8. Ha az Adatkezelők a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

20.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelők 3. pontban írt elérhetőségein.

20.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

20.11. Az Adatkezelők bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a másik Adatkezelő - amennyiben rá vonatkozóan a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokban, szabályokban és adatkezelésekben változást nem eszközöl - a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett továbbra is jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti Adatkezelésre azzal, hogy a Felhasználók részére a jogszabályokban előírtak szerint lehetőséget kell biztosítani arra, hogy Személyes adataik kezeléséhez korábban megadott hozzájárulásukat visszavonják, törlési szándékukat jelezzék.

20.12. Az Adatkezelők bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a másik Adatkezelő - amennyiben rá vonatkozóan a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokat, szabályokat és adatkezeléseket meghaladó tevékenységet kíván ellátni - a Felhasználók tájékoztatása és hozzájárulásuk megszerzése után jogosult az új adatkezelési tevékenység végzésére.

 

21. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

21.1. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák. Az Adatkezelők a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosultak (de nem kötelesek) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

21.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató  mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

22. Előző verziók

2018.04.01 előtt: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-before-20180401

2018.04.01 - 2018.06.25 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20180401-20180625

2018.06.26 - 2018.07.16 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20180625-20180716

2018.06.17 - 2018.09.04 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20180717-20180905