Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az érintettek személyes adatait a Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em.; cégjegyzékszám: 05-10-000562; e-mail: info@netmobilitas.hu; telefonszám: +36 20 284 5564; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: „Adatkezelő”) kezeli.
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett, a magyar jogszabályoknak megfelelően működő gazdasági társaság.
Az Adatkezelő az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: kiadása folyamatban.

 

2. A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya az Adatkezelő tevékenységére, valamint a www.joautok.hu címen elérhető weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.


Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. 
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett a Weboldalról értesült.


A Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon hirdető személyek adatkezelésére. A hirdetők adatkezeléséért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok adatainak kezelésére.

 

3. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. 
Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) az irányadó. Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

 

4. Fogalmak

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Tájékoztató alkalmazásában:


Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Az Adatkezelő azon természetes személyek adatait kezeli, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik, a Weboldalon regisztrálnak, azon hirdetést tesznek közzé, vagy hirdetővel kapcsolatba lépnek. 


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat, a hirdetett járműre vonatkozó személyes adatokat, a feltöltött képeken, okiratokon szereplő személyes adatokat, valamint az érintettek Weboldalon kifejtett tevékenységével kapcsolatos adatokat kezeli.


Felhasználó: az a személy, aki a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. A regisztrált felhasználó lehet természetes személy, vagy más jogalany is. A jelen szabályzat alkalmazásában „érintett” minden esetben természetes személy felhasználó.

 

5. Az Adatkezelő tevékenysége, a Weboldal leírása

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely használt és új gépjárművek adásvételét segíti elő. Az Adatkezelő kereskedelmi tevékenységet nem folytat, gépjárművek értékesítésével nem foglalkozik. A Weboldal elsősorban hirdetési portál, a regisztrált felhasználók tölthetik fel hirdetéseiket az általuk értékesíteni kívánt gépjárműről.
A Weboldalon hirdethetnek magánszemélyek, más jogalanyok, és gépjárművek kereskedésével üzletszerűen foglalkozó vállalkozások (továbbiakban: „Kereskedő”) is. A Weboldal szolgáltatásait más feltételek mellett vehetik igénybe a Kereskedők, illetve azon magánszemélyek és egyéb jogalanyok, akik nem üzletszerűen foglalkoznak gépjárművek adásvételével. 


A hirdetés közzététele regisztrációhoz kötött. A Weboldal bizonyos szolgáltatásainak igénybe vétele a regisztráción túl további adatok megadásához szükséges.
A Weboldalon közzétételre kerülnek a hirdetések adatai (így az eladni kívánt jármű adatai), valamint a hirdető kapcsolatfelvételhez szükséges adatai (telefonszám, e-mail).
Kereskedők számára a Weboldal szolgáltatásai díj fizetéséhez kötöttek. Más felhasználók jogosultak a szolgáltatások bizonyos körét díjfizetés nélkül igénybe venni, bizonyos szolgáltatások viszont kizárólag díj fizetése ellenében vehetők igénybe. A Kereskedőnek nem minősülő felhasználók számára legalább egy hirdetés közzététele minden esetben ingyenes.


A hirdetések közötti keresés regisztrációhoz és díjfizetéshez nem kötött.
A Weboldal használatának szabályairól részletesebben szól a Felhasználási feltételek, valamint az Általános Szerződési Feltételek.

 

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett hirdetéseinek közzététele, a hirdetések szerkesztése;
 • A hirdetések rendszerezése, a hirdetések közötti keresés biztosítása;
 • A hirdetések kiemelése;
 • A hirdetések és a hirdetők ellenőrzése;
 • A gépjárművet kínáló és a gépjárművet kereső személyek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, kintlévőségek kezelése, behajtása, igények érvényesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás.

 

7. Az adatok felvétele, regisztráció

Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag az érintettől veszi fel. Az Adatkezelő más forrásból személyes adatot nem gyűjt, nem vesz át.
A regisztráció során az érintett megadja felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát. Más adatok megadása a regisztráció során nem kötelező.
Amennyiben az érintett hirdetést tesz közzé, szabadon dönthet arról, hogy a hirdetett gépjármű mely adatait adja meg, és milyen tartalmú képeket tesz közzé. A hirdetés közzététele során a felhasználó megadhatja telefonszámát. A hirdetésben az e-mail cím megjelenik.

 

8. Az adatkezelés jogalapja

8.1. Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Weboldalon regisztrál, és ennek során megadja adatait, és hozzájárul a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. 
Amennyiben az érintett díj fizetéséhez kötött szolgáltatást vesz igénybe, elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, ezáltal az Adatkezelővel szerződést köt. Ebben az esetben az érintett a hozzájárulását az Infotv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adja meg mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges. Ezen adatokat a szerződéshez kapcsolódó adatlap tartalmazza.


8.2. Jogszabály rendelkezése
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben az érintett az Adatkezelő részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

 

9. Az adatok köre és az adatkezelés folyamata

Az Adatkezelő által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

 • Regisztrációhoz szükséges adatok. A regisztráció során a felhasználó megadja e-mail címét, amely a felhasználónév lesz, a felhasználó szabadon választ jelszót. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a regisztráció, a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Hirdetésben közzétett adatok. Amennyiben a felhasználó hirdetést tesz közzé, szabadon dönt arról, hogy mely adatokat ad meg. Bizonyos adatok (így pl. a jármű típusa, évjárata) megadása nélkül hirdetés nem tehető közzé. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Feltöltött fényképek. A felhasználó a hirdetéshez fényképeket tölt. Az Adatkezelő minden felhasználónak javasolja, hogy a feltöltött képek személyes adatokat (pl. személyes tárgyak) ne tartalmazzanak. Amennyiben a felhasználó személyes adatnak minősülő képet tesz közzé, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Feltöltött iratok. A felhasználónak lehetősége van bizonyos okiratokról (pl. forgalmi engedély, szervízkönyv, számlák) képeket feltölteni. Az Adatkezelő javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 10. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a személyes adatok. Amennyiben a felhasználó személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
 • Számlázási adatok. Amennyiben a felhasználó díjfizetéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az Adatkezelő kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.
 • Hitelesítés során megadott adatok, iratok. A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbi 11. pontban írtak szerint. Az iratok kezelése a 11. pontban írtak szerint történik. Az adatkezelés célja a hirdető személyének és a hirdetett autó ellenőrzése.

 
Amennyiben a felhasználó regisztrál, és megadja adatait, lehetővé válik számára az, hogy hirdetést tegyen közzé. A fent írtak szerint a felhasználó maga határozza meg, hogy a hirdetésben milyen adatokat, képeket tesz közzé. A hirdetés iránt érdeklődők a felhasználóval a megadott adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha mindkét fél regisztrált felhasználó, vagy valamely fél megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. telefonszám, e-mail cím). A felhasználó bármikor módosíthatja a megadott adatokat, törölheti az adatokat, és dönthet a teljes regisztrációja törléséről.

 

10. Okiratok közzététele

A Weboldalon lehetőség van arra, hogy a felhasználó közzé tegyen bizonyos okiratokat az értékesítés előmozdítása érdekében. Ezen okiratok elsősorban azok, amelyek által megismerhetővé válik a gépjármű története, használatának előzményei. Az okiratok közzététele nem kötelező, az nem feltétele a hirdetések megjelenítésének.
Az Adatkezelő az egyes okiratok közzétételéért a felhasználónak kedvezményt, egyéb előnyt (pl. hirdetés előbbre sorolása) nyújthat.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy az okiratot úgy tegye közzé, hogy arról a személyes adatokat törölje. Az Adatkezelő a Weboldalon elérhetővé teszi azt az alkalmazást, amely segítségével a felhasználó a személyes adatokat az okiratról a közzétételt megelőzően törölheti. Amennyiben a felhasználó az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához.
Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő az okiratok személyes adatokkal történő közzétételét nem írja elő, és lehetőséget biztosít az adatok törlésére, az esetleges közzétételért az Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

11. Hitelesítés

A hitelesítési folyamat célja az, hogy a Szolgáltató meggyőződhessen mind a hirdetett jármű, mind a hirdető személyének valódiságáról. Mivel sok vásárló előnyben részesíti a magánszemélytől történő vásárlást, számos kereskedő úgy kínálja az autókat eladásra, hogy a hirdetést magánszemélyként teszi közzé. A hitelesítés útján biztosítható, hogy csak valós magánszemélyek hirdethessenek magánszemélyként. A hitelesítés során a felhasználó feltölti a hirdetett jármű forgalmi engedélyének mindkét oldalát (akár fotó formájában), és a lakcímkártya nevet és lakcímet tartalmazó oldalának fotóját (a személyazonosító jelet tartalmazó oldalról képet nem kell feltölteni!). A Szolgáltató ezt követően ellenőrzi, hogy a forgalmi engedélyben megjelölt tulajdonos (üzembentartó) valóban magánszemély. Az ellenőrzést követően a Szolgáltató a fotókat, adatokat törli. Az adatkezelés célja a felhasználók és a hirdetések hitelesítése. Az adatkezelés önkéntes, az érintett jogosult arra, hogy a szolgáltatásokat hitelesítés nélkül is igénybe vegye.

 

12. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

13. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az adattovábbításról az Adatkezelő a felhasználót tájékoztatja.

 

14. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
Magex Solutions Kft.

 

15. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.


A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik a hirdetések hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.


A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

16. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.


Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

17. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha


a) kezelése jogellenes;
Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.


b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.


c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;


d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat.
Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.


e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

18. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.


Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.


Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.
Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailben.


Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő 1. pontban írt elérhetőségein.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.